تبلیغات
ورزش - مشخصات كلی، برنامه و سرفصل دوره دكتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

مشخصات كلی، برنامه و سرفصل دوره دكتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

چهارشنبه 2 شهریور 1390 12:00 ب.ظ

نویسنده : sport
مقدمه
تربیت بدنی و علوم ورزشی فرآیندی است كه هدف آن بهبود رشد و شكوفایی استعدادهای انسان و تامین سلامت و بهبود عملكرد مختلف انسانی است. مدیریت ورزشی در جهان امروز به طور فزاینده ای با آموزش اصول تجارت توام گردیده است كه در آن بر مدیریت، بازاریابی و دانش بازرگانی تاكید می شود و می كوشد تا زمینه كاربرد مفاهیم، نظریه ها و اطلاعات علم مدیریت در سازمان های ورزشی را فراهم آورد. در دهه های اخیر دانش مدیریت ورزشی تكامل و توسعه چشمگیری داشته است و زمینه گسترده ای از كاربرد نظریه ها و مفاهیم علمی مدیریت در حیطه تربیت بدنی و ورزش فراهم شده است. در كشور ما نیز رشد و ارتقای سطح علمی این رشته در گرو ایجاد زمینه های مناسب آموزش و تحقیق پیشرفته و همچنین تعامل پویا با سازمان ها و دستگاه های اجرایی ورزش كشور برای كاربرد یافته های علمی مدیریت ورزشی است. دوره دكترای تخصصی مدیریت ورزشی به منظور مطالعه و تحقیق مفاهیم، نظریه ها و دستاوردهای علمی مدیریت ورزشی و ارتقای سطح اطلاعات و مهارت های مدیریتی منابع انسانی ورزش ایجاد شده است.
تعریف و هدف
هدف دوره دكترای تخصصی مدیریت ورزشی، تربیت و تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متخصصین و محققین و رهبران و مدیران حرفه ای سازمان های ورزشی كشور می باشد. دانشجویان دوره دكترای تخصصی مدیریت ورزشی ضمن آشنایی با اصول و مبانی مدیریت ورزشی، كسب آگاهی و یافتن مهارت لازم را در زمینه مدیریت استراتژیك ورزش كشور، و شناخت فرآیندهای مدیریت و صنعت ورزش در كشورهای پیشرفته، باید بتوانند مشكلات سازمان های ورزشی را تجزیه و تحلیل كرده و با بومی كردن تجارب جهانی راه كارهای مناسب را برای پیشرفت و ترقی ورزش كشور ارایه كند.

ضرورت و اهمیت
اقبال عمومی مردم و دولت به ورزش و تربیت بدنی، رشد و توسعه سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی، بافت جوان جمعیتی، توقعات آحاد مردم نسبت به ارتقای سطح و سهم ورزش ملی در ورزش بین المللی، ضرورت تحول در مدیریت و ساختار ورزش كشور، لزوم ارتقای جایگاه ورزش كشور در صنعت ورزش جهان و ... نیاز به وجود محققین و متخصصین حرفه ای مدیریت ورزشی را بیش از پیش ملموس كرده است. كارآیی و اثربخشی سازمان های ورزشی كشور، منوط به وجود افرادی فكور، متخصص است كه با پذیرش رهبری و هدایت سازمان های ورزشی و ارایه مشاوره و راه كارهای كلیدی به مدیران سازمان های ورزشی تحول و ترقی ورزش كشور را تضمین نمایند.

طول دوره و شكل نظام
طول دوره دكترای تخصصی مدیریت ورزشی 4 سال است. نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه دوره دكترای (Ph.D) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. مرحله آموزشی 3 تا 4 نیم سال می باشد. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته است كه به ازای هر واحد درسی نظری در ترم، 16 ساعت و برای هر واحد درسی عملی 32 ساعت اختصاص خواهد یافت. اجرا و یا نحوه اجرای ارزشیابی جامع از دانشجویان، منوط به نظر دانشگاه مربوطه است.

واحدهای درسی
تعداد كل واحدهای درسی دوره دكترای تخصصی مدیریت ورزشی 36 واحد به شرح زیر است:
• دروس تخصصی وانتخابی 18 واحد
• رساله 18 واحد

دروس پیش نیاز: دانشجویانی كه در دوره كارشناسی ارشد واحدهای درسی مربوط به گرایش مدیریت ورزشی را نگذرانده باشند، موظفند بنابر نظر گروه آموزشی و استاد راهنما و تصویب شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده، دروس كمبود یا پیشنیاز را اخذ و با موفقیت بگذرانند.

نقش و توانایی
فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:
تدریس دروس مدیریت ورزشی در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترای مدیریت ورزشی
هدایت تحقیقات دانشجویان دوره تحصیلات تكمیلی مدیریت ورزشی
انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی در حیطه ورزش كشور و جهان
هدایت و رهبری سازمان های ورزشی كشور
ارایه راهنمایی و مشاوره حرفه ای به مدیران ورزشی كشور

شرایط پذیرش دانشجو
فارغ التحصیلان دوره كارشناسی ارشد مدیریت ورزشی می توانند با شركت و موفقیت در آزمون ورودی و مصاحبه، دوره دكترای مدیریت ورزشی ادامه تحصیل دهند.
محتوای آزمون ورودی:
• تئوری های سازمان و مدیریت (2)
• اصول و مبانی مدیریت در سازمان هاای ورزشی (2)
• مدیریت اماكن و تجهیزات رویدادهای ورزشی (2)
• مدیریت بازاریابی ورزشی(2)
• زبان تخصصی در مدیریت ورزشی(2)
• آمار و اندازه گیری و ارزشیابی مدیریت ورزشی (1)
• مصاحبه حضوری(2)
قبول شدگان آزمون كتبی تا سقف سه برابر تعداد مورد پذیرش، برای مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.دروس تخصصی
1. روش شناسی تحقیق در مدیریت ورزشی (2 واحد)
2. نقد و تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت (2واحد)
3. تجزیه و تحلیل مدل های كمی در تصمیم گیری های مدیریت(2 واحد)
4. برنامه ریزی راهبردی در ورزش (2 واحد)
5. بازاریابی در صنعت ورزش (2 واحد)
6. مدیریت راهبردی در منابع انسانی(2واحد) با پیشنیاز درس برنامه ریزی راهبردی در ورزش
7. مدیریت فروش و رفتار مصرف كننده(2واحد)
8. نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش(2واحد)
9. مدیریت پروژه (2واحد)
10. مطالعه هدایت شده(2واحد)
11. مبانی تاریخی و فلسفی ورزش(2واحد)
12. مدیریت سرمایه گذاری در ورزش(2واحد)
13. مدیریت كیفیت در ورزش(2واحد) با پیشنیاز درس مدیریت فروش و رفتار مصرف كننده در ورزش
14. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(2واحد)
15. نظارت و كنترل در تربیت بدنی و ورزش(2واحد)
16. روان شناسی مدیریت در ورزش(2واحد) با پیشنیاز درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
17. سمینار در موضوع رساله(2واحد)
18. برنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت بدنی و ورزش (2واحد)
19. بهره وری در سازمان های ورزشی(2واحد)
20. تجزیه و تحلیل سیستم و كاربرد آن در ورزش(2واحد)
21. ورزش و جهانگردی و جهانی شدن(2واحد)
*درس آشنایی با نرم افزارهای كامپیوتری و كاربرد آن در مدیریت ورزشی را كلیه دانشجویان ملزم به گذراندن موفقیت آمیز آن هستند، لیكن این دروس جزو سقف واحدهای دانشجویان محسوب نمی شود.


رساله
دانشجو موظف است تا پایان نیمسال اول تحصیلی موضوع رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و در شورای مربوط در دانشكده به تصویب برساند.

دروس تخصصی اختیاری عبارتند از :
1.مدیریت مالی پیشرفته(با پیشنیاز مدیریت مالی و بودجه بندی)
2.مبانی علم اقتصاد و اقتصاد در ورزش
3.مدیریت بازاریابی پیشرفته در ورزش( با پیشنیاز مدیریت بازاریابی در ورزش)
4.مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش( با پیشنیاز كاربرد رایانه در علوم ورزشی)
5.مدیریت سرمایه گذاری در ورزش
6.مدیریت استراتژیك ورزشی در بازار جهانی(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
7. فرصت های كسب و كار در ورزش(با پیش نیاز كارآفرینی در ورزش)
8.مدیریت استراتژیك در صنایع ورزشی( با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
9.حقوق ورزشی
10.نظارت و ارزشیابی در ورزش
11.مدیریت استراتژیك پیشرفته در منابع انسانی(مدیریت منابع انسانی در ورزش)
12.مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(مدیریت رفتار سازمانی در ورزش)
13.روان شناسی در مدیریت ورزشی
14. اخلاق در مدیریت ورزشی
15. ارتباطات در ورزش
16. دولت و ورزش
17.مدیریت دانش در ورزش(باپیشنیاز مدیریت فناوری در ورزش)
18.مدیریت ورزش و تفریحات سالم(با پیشنیاز مدیریت اوقات فراغت)
19.گردشگری ورزشی(با پیشنیاز مدیریت اوقات فراغت)
20.مدیریت تسهیلات ورزشی(با پیشنیاز مدیریت اماكن و تجهیزات ورزشی)
21. نقش ورزش و توسعه آن در جامعه
22.مدیریت ورزشی در اماكن عمومی و پارك ها( با پیشنیاز مدیریت اوقات فراغت)
23.برنامه ریزی استراتژیك ورزش همگانی(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
24.ساختارها و فرآیندسازمان های ورزشی و حرفه ای(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
25.بازاریابی و حمایت مالی در ورزش(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
26.صنعت ورزش(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
27.استراتژی های ورزش حرفه ای و قهرمانی(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
28.مدیریت رویدادهای ورزشی
29.ورزش و رسانه های گروهی(ارتباطات در ورزش)
30.برنامه ریزی راهبردی در ورزش(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
31.مطالعه هدایت شده
32.مبانی فلسفی و تاریخی ورزش
33برنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت بدنی و ورزش(با پیشنیاز مدیریت استراتژیك در ورزش)
34.بهره وری در سازمان های ورزشی(نظارت و ارزیابی در ورزش)
دانشجویان موظف هستند كه 8 واحد درسی از 34 درس فوق را با هدایت استاد راهنما و با توجه به نیاز موضوع رساله خود انتخاب و بگذرانند.

دوره مصوب اولیه دكترای مدیریت ورزشی كه بیشتر بر مدیریت آموزشی تاكید دارد(مصوب سال 1373) نیز در فایل پیوست می باشد. لازم به توضیح است كه دوره های مدیریت ورزشی مصوب جدید، بیشتر با موضوعات روز مدیریت ورزشی نزدیك است كه امید می رود دانشگاه های مختلف دوره های دكتری مدیریت ورزشی را بر اساس دوره های مصوب جدید و اصلاحات اخیر آن در دستور كار خود قرار دهند.

__________________

گلهای قالی هیچ وقت جوانه نمی زنند

حتی اگر تمام ابرهای آسمان ببارند

این است قانون زیر پا ماندن.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -